วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553

การตรวจดีเอ็นเอ | DNA testing parent testing where service testing cost

เหตุแห่งการตรวจดีเอ็นเอ เช่น
- รับรองบุตร (ต้องมีหนังสือส่งตัวจากที่ว่าการอำเภอ)
- ขอมีถิ่นที่อยู่ (ต้องมีหนังสือส่งตัวจาก ตม.)
- ใช้ในศาล (ต้องมีหนังสือส่งตัวจากศาล)
- แจ้งทะเบียนราษฏ์ ขอมีบัตรประชาชน ฯ (ต้องมีหนังสือส่งตัวจากที่ว่าการอำเภอ)
- อื่นๆทางราชการ ฯลฯ[/tex] (ต้องมีหนังสือส่งตัวจาก ราชการนั้นๆ)
- ต้องการทราบความสัมพันธ์ทางครอบครัว


ความแม่นยำของการตรวจดีเอ็นเอ
การตรวจดีเอ็นเอในห้องปฏิบัติการ ที่ได้มาตรฐานทุกแห่งพบว่ามีความแม่นยำ มากถึงร้อยละ 100 ในทางปฏิบัติ จะพิจารณาความแม่นยำของการทดสอบร่วมกับปัจจัยทางชีวภาพความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องทำให้ผลการทดสอบมีความแม่นยำและความน่าเชื่อถือสูงมากในบางห้องปฏิบัติการอาจมีการทดสอบแบบแผนสารพันธุกรรมจากสิ่งส่งตรวจของบุคคลที่สามเพิ่มเติมแต่ในปัจจุบันไม่เป็นที่นิยมแล้ว

ใช้อะไรในการตรวจดีเอ็นเอ

 • เลือด
 • เซลล์เยื่อบุกระพุ้งแก้มวิธีการตรวจ DNA
การตรวจดีเอ็นเอเพื่อพิสูจน์ความเป็นบิดา อาจใช้วิธีตรวจจากเลือด หรือตรวจจากเซลล์เยื่อบุกระพุ้งแก้มก็ได้ โดยนำสิ่งส่งตรวจไปที่ห้องปฏิบัติการ เพื่อทำการสกัดดีเอ็นเอ ผ่านขั้นตอนกระบวนกรรมวิธีทำให้ดีเอ็นเอเป็นสารบริสุทธิ์ จากนั้นเตรียมดีเอ็นเอที่สกัดได้ นำมาทำการทดสอบกับชุดทดสอบที่เรียกว่า DNA markers จำนวน 16 ชุด ผลที่ได้จะเป็นแบบแผนสารพันธุกรรมของสิ่งส่งตรวจ เมื่อนำแบบแผนสารพันธุกรรมของสิ่งส่งตรวจทั้งหมดมาเปรียบเทียบกันแล้ว ทางห้องปฏิบัติการสามารถใช้การวิเคราะห์ทางสถิติคำนวณความน่าจะเป็น ซึ่งเรียกว่า probability of paternity

การตรวจดีเอ็นเอเพื่อพิสูจน์ความเป็นบิดา
อาจไม่ได้ตรวจเพียงวิธีเดียวเช่นเดียวกับหลักการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทั่วไปในกรณีที่ต้องการทดสอบความเป็นพี่น้องหรือลูกหลานเว้นชั่วอายุคนพบว่าด้วยเทคนิคดังกล่าวจะมีความแม่นยำประมาณร้อยละ 90


การตรวจดีเอ็นเอจากเซลล์เยื่อบุช่องปาก
การตรวจดีเอ็นเอเพื่อพิสูจน์ความเป็นบิดา โดยการตรวจดีเอ็นเอจากเซลล์เยื่อบุช่องปาก จะให้ผลการทดสอบที่มีความแม่นยำเช่นเดียวกับการตรวจดีเอ็นเอเพื่อพิสูจน์ ความเป็นบิดา โดยการตรวจเลือด อย่างไรก็ตาม อาจพิจารณาตรวจดีเอ็นเอจากเซลล์เยื่อบุช่องปาก ในกรณีที่ผู้เข้ารับการตรวจเพิ่งได้รับเลือดมา หรือในกรณีผู้ที่ปลูกถ่ายอวัยวะ สำหรับการตรวจดีเอ็นเอนั้น เด็กจะมีอายุเท่าใดก็ได้ ผลการตรวจจะเหมือนกัน ไม่ขึ้นกับอายุ


สถานที่ที่รับตรวจ DNA
 • สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม 
 • สถาบันนิติเวชวิทยา สำนักงานแพทย์ใหญ่ สำนักงานกรมตำรวจแห่งชาติ 
 • ภาควิชา นิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล 
 • หน่วยมนุษย์พันธุศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ในส่วนของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม
 • สถานที่ตรวจอื่นๆ โรงพยาบาล ศิริราช, โรงพยาบาลรามาธิบดี, โรงพยาบาลจุฬาฯ ค่าตรวจและระยะเวลาการออกผลตรวจไม่เท่ากันค่ะ 
 • อาคารสถาบันนิติเวชวิทยา ชั้น2 กลุ่มงานตรวจพิสูจน์บุคคลฯ ตรวจดีเอ็นเอที่รพ. ตำรวจอยู่ในส่วน ของ สถาบันนิติเวชวิทยา นะคะ
 • ตรวจหาความสำพันธ์อื่นๆหรือมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ 02-2512925 กลุ่มงานตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลฯ
หลักฐานที่ต้องใช้คือ 
 • - ใบยินยอมให้ทำการตรวจพิสูจน์ความสัมพันธ์ทางมารดาบิดาและบุตร 
 • - สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมตัวจริง 
 • - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมตัวจริง 
 • - สูติบัตร ( บุตร) 
 • - บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 2 ชุด
 • - พาสปอร์ต Passport
 • - หนังสือส่งตรวจDNAจากทางราชการ กรณีขอมีถิ่นที่อยู่ หรือนำไปใช้ยืนยัน ทางราชการ
 • ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกรณีที่เกียวข้อง

อัตราค่าบริการ  ข้อมูลจากหลายๆที่ มีประมาณนี้
 • เพื่อพิสูจน์ความสัมพันธ์ทางมารดาบิดาและบุตร ประมาณ 4500 บาท ในกรณีที่ไม่สามารถเสียค่าใช้จ่ายได้ก็ให้ทำหนังสือนำส่งตรวจ (ซึ่งต้องติดต่อกับเจ้าหน้าที่ปกครองท้องถิ่น เช่น ปลัดอำเภอ นายอำเภอ ให้รับรองว่าเป็นผู้มีรายได้น้อยไม่สามารถเสียค่าใช้จ่ายได้ ) ใช้เวลาในการตรวจ 5 - 7 วันทำการ
 • ตรวจหาความสำพันธ์ พ่อ-แม่-ลูก คนละ 4,200 บาท รวม 3 คน 12,600 บาท
 • ตรวจหาความสำพันธ์ พ่อ-ลูกผู้ชาย (ปู่-หลานชาย) คนละ 6,500 บาท รวม 2 คน 13,000 บาท
 • ตรวจหาความสำพันธ์ พ่อ-ลูกผู้หญิง คนละ 4,200 บาท รวม 2 คน 8,400 บาท (ผลไม่ยืนยัน 100%)
 • ตรวจหาความสำพันธ์ แม่-ลูก(หญิงหรือชาย) คนละ 8,500 บาท รวม 2 คน 17,000 บาท
 • ตรวจหาความสำพันธ์ พี่น้อง คนละ 8,500 บาท รวม 2 คน 17,000 บาท 
ขอขอบคุณ

วันเสาร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2553

สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 2 Second Thai–Lao Friendship Bridge Mukdaharn sawanaket

สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 2 (อังกฤษ: Second Thai–Lao Friendship Bridge; ลาว: ຂົວມິດຕະພາບ ໄທ-ລາວ II ) เป็นสะพานที่เชื่อมต่อแขวงสะหวันนะเขด ในประเทศลาว กับ จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งมีความยาวทั้งหมด 1600 เมตร มีความกว้าง 12 เมตร และมีช่องการจราจร 2 ช่อง
ตัวสะพานเริ่มก่อสร้างตั้งแต่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2547 ระหว่างนั้นมีอุบัติเหตุจากเครื่องเครน และสะพานเปิดให้สาธารณะใช้เมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2550ในระหว่างการขับรถมายังฝั่งไทย คนขับรถมาจากฝั่งลาวต้องเปลี่ยนฝั่งการขับ เนื่องจากประเทศลาวขับรถทางขวามือ ส่วนประเทศไทยขับรถทางซ้ายมือ ดังนั้นคนไทยเองจึงต้องเปลี่ยนฝั่งการขับรถไปเป็นทางขวาเมื่อเข้าประเทศลาวด้วยเช่นเดียวกัน

จังหวัดมุกดาหาร | nukdaharn thailand province information and travel

จังหวัดมุกดาหาร เป็นจังหวัดชายแดน อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 642 กิโลเมตร

ด้านตะวันออกเป็นที่ราบสลับป่าไม้ ด้านตะวันตกเป็นผืนป่าบนทิวเขาภูพาน ด้านตะวันออกมีแม่น้ำโขงทอดยาวกั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับลาว

การปกครองแบ่งออกเป็น 7 อำเภอ 

หอแก้วสูงเสียดฟ้า ภูผาเทิบแก่งกะเบา แปดเผ่าชนพื้นเมือง ลือเลื่องมะขามหวาน กลองโบราณล้ำเลิศ ถิ่นกำเนิด
ลำผญา ตระการตาชายโขง


ตราประจำจังหวัด: รูปปราสาทสองนางสถิตย์ ประดิษฐานแก้วมณีมุกดาหาร

ระยะทาง จากศรีสะเกษ มุกดาหาร 216 กิโล   ใช้เวลาเดินทาง  3 ชั่วโมง

วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2553

แค่ที่รัก 3.2.1 kae tee rak mp3 download

เนื้อเพลง : แค่ที่รัก
ศิลปิน : 3.2.1
อัลบั้ม : 3.2.1
แค่ที่รัก (my boo) 3.2.1 Written By ปิยวัฒน์ มีเครือ Arranged/Compose By ประทีป สิริอิสสระนันท์A1


TJ ที่ผมใส่เสื้อแดง ไม่ได้แปลว่าผมจะแรง
ถึงผมรักแมนยู แต่ใจก็อยู่ที่หงส์แดง
ที่คุณชอบ hiphop k pop big bang oh damn!!
i know you like it like that
gavin ก็ที่แค่สงสัย ไม่ได้แปลว่าใส่ใจ
ที่ผม miss call ไป ไม่ได้ต้องการให้โทร
ที่ ที่ ที่ ..ที่ ที่ ที่ ที่..ที่ ท ท ที่


hook


แค่อยากเรียกเธอที่รัก แต่เธอไม่ต้องมารัก
ผิดไหมที่ใจมันคิดถึงเธอ ถึงเธอ ถึงเธอไม่คิด
แค่อยากให้เธอได้รู้ i wanna love you
ห้ามแล้วหัวใจก็ยัง ไม่ฟัง ไม่ฟัง ไม่ฟัง ไม่ฟัง โอว โอ
cause i wanna love you


A2

gavin ใจก็มีดวงเดียว ไม่ได้เป็นของใคร
ฉันก็ยัง งงๆว่าให้เธอไปเมื่อไร
ทำไมอยู่ๆก็รักเธอ
ใจมันลอยไปเอง โดยไม่มีพิธี
ถ้าเธอไม่ต้องการช่วยห้ามฉันที
ที่ยั้งไม่อยู่ก็เพราะรัก

B

เขิน เขิน เธอในใจ ยิ่งใกล้เธอยิ่งคิดไปไกล
นิดหน่อยแต่ฉันก็เริ่มสั่น
ไม่บ่อยแต่ฉันก็เริ่มหวั่น
คิดถึงเธอไกลๆ ไม่ต้องกลัวแค่คิดในใจ
ไม่ผิดอย่างนี้ไม่น่าผิด
คิดถึงบ่อย อย่างน้อยก็แค่เหนื่อยหัวใจSolo rap
TJ Get Closer , you know what I really wanna do
Finally , all the things I do its just for you All the ladies been around , but I would never looking down , what I seeing now, is what I really badly want in you Do you see ? like I do , then baby say u on it Never mess , u the best the rest it's like I'm bored of it Take them down , put them out take you down down down My love ain't got no hurt , just let me flirt around you baby girl3

วันพุธที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

วันสิ่งแวดล้อมโลก World Environment Day in Thailand

วันสิ่งแวดล้อมโลก เป็นวันที่ได้รับการประกาศจากองค์การสหประชาชาติ ตรงกับวันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี สืบเนื่องมาจากโลกของเราเกิดวิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง เพื่อให้เกิดความร่วมมือและรู้ทันเหตุการณ์ จึงได้มีการจัดประชุมใหญ่ระดับโลกขึ้นที่ กรุงสตอกโฮลม์ ประเทศสวีเดน ในช่วงวันที่ 5-16 มิถุนายน พ.ศ. 2515 โดยมีรัฐบาลของประเทศสวีเดนเป็นประธานในการประชุมในครั้งนั้น

วันน้ำของโลก World Day for Water World Water Day

วันน้ำของโลก (อังกฤษ: World Day for Water หรือชื่อที่ไม่เป็นทางการคือ "World Water Day") ตรงกับวันที่ 22 มีนาคม ของทุกปี เนื่องจากองค์การสหประชาชาติ ได้ตระหนักถึงปัญหาการขาดแคลนน้ำที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น และอาจก่อให้เกิดปัญหาการแย่งชิงน้ำขึ้นได้ในอนาคต ดังนั้น ในปี ค.ศ.1992 สมัชชาสหประชาชาติ ได้ประกาศให้วันที่ 22 มีนาคม ของทุกปีเป็น " วันน้ำของโลก " หรือ " World Day for Water " เพื่อระลึกถึงความสำคัญของน้ำ ซึ่งเป็นความต้องการขั้นพื้นฐาน ของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดในโลก อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวในหมู่มวลมนุษยชาติ ในเรื่องการอนุรักษ์น้ำ และการพัฒนาแหล่งน้ำ ตลอดจนดำเนินการตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมสหประชาชาติปี 1992 ว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา หรือที่เรียกกันว่า Agenda 21 จัดโดยองค์การน้ำแห่งสหประชาชาติ (UN Water) ซึ่งในแต่ละปีจะมีหน่วยงาน ในสังกัดองค์การสหประชาชาติรับผิดชอบในการร่วมจัดงาน ซึ่งในปี 2007 นี้ องค์การอาหารและการเกษตรโลก (FAO) และองค์การสหประชาชาติ (UN) (ในนามโครงการน้ำเพื่อ ชีวิต) (Water for life) เป็นผู้จัดร่วม ในหัวข้องาน(ธีม) ว่า Coping with Water Scarcity

เทศกาลกินเจ

ประเพณีการกินเจกำหนดเอาวันตามจันทรคติ คือเริ่มต้นตั้งแต่วันขึ้น 1 ค่ำ ถึง ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 9 ตามปฏิทินจีนทุกๆ ปี รวม 9 วัน 9 คืน มีจุดเริ่มต้นจากประเทศจีนมานานแล้ว โดยมีตำนานเล่าขานกันหลายตำนาน

ผู้ที่กินเจอาจจะมีจุดเริ่มต้นที่แตกต่างกันไป แต่จุดประสงค์หลักสามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภทดังนี้
 1. กินเพื่อสุขภาพ อาหารเจเป็นอาหารประเภทชีวจิต เมื่อกินติดต่อกันไปช่วงเวลาหนึ่งจะทำให้ร่างกายเกิดการปรับตัวให้อยู่ใน สภาวะสมดุล สามารถขับพิษของเสียต่างๆ ออกจากร่างกายได้ ปรับระบบไหลเวียนโลหิต ระบบทางเดินอาหารให้มีเสถียรภาพ
 2. กินด้วยจิตเมตตา เนื่องจากอาหารที่เรากินอยู่ในชีวิตประจำวัน ประกอบด้วยเลือดเนื้อของสรรพสัตว์ ผู้มีจิตเมตตา มีคุณธรรมและมีจิตสำนึกอันดีงามย่อมไม่อาจกินเลือดเนื้อของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งมีเลือดเนื้อ จิตใจและที่สำคัญมีความรักตัวกลัวตายเช่นเดียวกับคนเรา
 3. กินเพื่อเว้นกรรม ผู้ที่เข้าใจอย่างลึกซึ้งย่อมตระหนักว่าการกินซึ่งอาศัยการฆ่าเพื่อเอาเลือด เนื้อผู้อื่นมาเป็นองเราเป็นการสร้างกรรม แม้ว่าจะไม่ได้เป็นผู้ลงมือฆ่าเองก็ตาม การซื้อจากผู้อื่นก็เหมือนกับการจ้างฆ่าเพราะถ้าไม่มีคนกินก็ไม่มีคนฆ่ามา ขาย กรรมที่สร้างนี้จะติดตามสนองเราในไม่ช้าทำให้สุขภาพร่างกายอายุขัยของเรา สั้นลงเป็นบ่อเกิดของโรคภัยไข้เจ็บ เมื่อผู้หยั่งรู้เรื่องกฎแห่งกรรมนี้จึงหยุดกินหยุดฆ่าหันมารับประทานอาหาร เจ ซึ่งทำให้ร่างกายเติบโตได้เหมือนกัน โดยไม่เห็นแก่ความอร่อยช่วงเวลาสั้นๆ เพียงแค่อาหารผ่านลิ้นเท่านั้น